Accessibility Statement

 • Home
 • Accessibility Statement
Accessibility Statement

Moravskoslezské inovační centrum, a.s. undertakes to make its websites available on the domain www.ostravaexpat.eu in accordance with Act No. 99/2019 Coll., on the accessibility of websites and mobile applications and on the amendment of Act No. 365/2000 Coll., on public administration information systems and on the amendment of some other laws, as amended, implementing Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of websites and mobile applications.

This accessibility statement applies to websites on the domain: www.ostravaexpat.eu

Compliance status

This website is partly in compliance with Act No. 99/2019 Coll., on the accessibility of websites and mobile applications and on the amendment of Act No. 365/2000 Coll., on public administration information systems and on the amendment of some other laws, as amended, due to insufficiently accessible content or the exceptions listed below.

Inaccessible content

The content below is not accessible due to non-compliance with the law on accessibility: On the website www.ostravaexpat.eu, some information is available in a form other than text or hypertext.

Documents may appear in the following formats:

 • PDF – the Adobe Acrobat Reader browser is freely downloadable for this format.
 • OpenDocument (ODT, ODS, ODP) – formats can be displayed in the OpenOffice program product, which is freely distributable.
 • DOC, XLS, PPT – Microsoft company provides free downloadable Word Viewer 2003Excel Viewer 2003PowerPoint Viewer 2003 for its Office products.
 • RTF – can be viewed and edited by most commonly available text editors.
 • ZIP, RAR – compressed documents. Decompression of the content can be done with any program tool designed for decompression.

Preparation of this Accessibility Statement

This accessibility statement was prepared on 20.12.2022. We last updated on 20.12.2022

A self-assessment method was used to prepare this statement. Act No. 99/2019 Coll., and the methodological instructions of the Ministry of the Interior of the Czech Republic for this Act were used to prepare the statement.

What to do if you cannot access parts of this website

If you require content in an alternative format, please contact the team responsible for this web content. If you can’t find it on the given page, contact the webmaster (e-mail: info@ostravaexpat.eu), who will tell you the content creator.

Feedback and contact information

We are constantly working to make the website accessible to everyone. Help us improve it too. If you encounter any problem regarding the accessibility of this website, please do not hesitate to contact us by e-mail: info@ostravaexpat.eu.

Law enforcement procedures

In the event of an unsatisfactory response to a notification or request sent in accordance with Article 7 paragraph 1 letter b) of the Directive on the accessibility of websites and mobile applications, contact:

Ministry of Interior (Ministerstvo vnitra)

department of eGovernment

náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e‑mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Prohlášení o přístupnosti

Moravskoslezské inovační centrum, a.s. se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek na doméně www.ostravaexpat.eu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na doméně: www.ostravaexpat.eu

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti: Na webu www.ostravaexpat.eu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové formě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

 • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
 • OpenDocument (ODT, ODS, ODP) – formáty je možno zobrazit v programovém produktu OpenOffice, který je volně šiřitelný.
 • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče Word Viewer 2003Excel Viewer 2003PowerPoint Viewer 2003.
 • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
 • ZIP, RAR – komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 20.12.2022. Poslední aktualizaci jsme provedli 20.12.2022

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení. Pro
vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MV ČR k tomuto zákonu.

Co dělat, pokud nemáte přístup k částem tohoto webu

Pokud potřebujete obsah v alternativním formátu, kontaktujte tým, který se o tento webový obsah stará. Pokud jej na dané stránce nenaleznete, kontaktujte webmastera (e‑mail: info@ostravaexpat.eu), který vám tvůrce obsahu sdělí.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Neustále pracujeme na tom, abychom web udělali přístupný všem. Pomozte nám jej zlepšit i vy. Pokud narazíte na jakýkoli problém ohledně přístupnosti těchto webových stránek, neváhejte nás kontaktovat na e‑mailu: info@ostravaexpat.eu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e‑mail: pristupnost@mvcr.cz

Stay informed

Newsletter

  By submitting the form, you agree with our privacy policy

  Check our Archives