Privacy policy

PRIVACY POLICY

A) COOKIES

Webové stránky Ostrava Expat Centre využívají tzv. cookies. Cookies se rozumí informace uchovávané v krátkých textových souborech umístěných na počítač z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv, kdy slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby a zjednodušují a zrychlují tak používání webů. V našem případě se ukládají informace o návštěvě pro pozdější vyhodnocení statistik návštěvnosti stránek, a to prostřednictvím Google Analytics (o podmínkách užití Google Analytics se můžete více dozvědět zde). Cookies mají význam pro ochranu soukromí, ale v žádném případě prostřednictvím nich nelze zjistit osobní údaje a totožnost návštěvníků webových stránek.

 • Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním našich webů souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookies, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookies ve svém počítači. Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

 • Jak zkontrolovat nastavení cookies v různých prohlížečích?

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

 • Chrome: support.google.com
 • Opera: help.opera.com
 • Firefox: support.mozilla.org
 • MSIE: windows.microsoft.com

 

B) OSOBNÍ ÚDAJE

 • Správce osobních údajů

Statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 008 45 451, jakožto správce osobních údajů (dále jen jako „správce“), si Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“), dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů, ke kterým dochází v souvislosti s provozováním a činností Ostrava Expat Centre a těmito webovými stránkami.

Správcem získané osobní údaje jsou předávány Moravskoslezskému Inovačnímu centru, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO: 25379631, jakožto zpracovateli osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů působícího u správce: Pan Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel.: +420 724 356 825.

 • Jak Vaše osobní údaje zpracováváme?

a) Newsletters

Na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováváním osobních údajů (v rozsahu: osobní e-mailová adresa) jsme oprávněni Vám zasílat prostřednictvím e-mailové komunikace naše newslettery s informacemi o plánovaných akcích Ostrava Expat Centre.

Ostrava Expat Centre provozované statutárním městem Ostrava Vám může zasílat newslettery na základě Vašeho souhlasu po dobu x let od udělení souhlasu.

Udělený souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete odvolat způsobem uvedeným níže.

 

b) Kontaktní formulář

Na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováváním osobních údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, osobní e-mailová adresa) jsme oprávněni Vás kontaktovat zpět za účelem zodpovězení Vámi položeného dotazu.

Ostrava Expat Centre provozované statutárním městem Ostrava bude Vámi uvedené osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou za účelem zodpovězení Vašeho dotazu, nejdéle však 2 roky od obdržení Vašeho souhlasu.

Udělený souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete odvolat způsobem uvedeným níže.

 

Rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti s provozem těchto webových stránek propagujících činnost Ostrava Expat Centre dochází také k dalším formám zpracovávání osobních údajů – např. zveřejněním referencí či příběhů s uvedením jména, příjmení a fotografie jejich autora; uveřejněním fotografií či příběhů jednotlivých expatů apod. K tomuto zpracovávání dochází v souladu s platnou právní úpravou, a to zpravidla na základě před započetím zpracovávání získaného souhlasu subjektu údajů.

 

C) Práva subjektu údajů

Jakožto subjekt údajů máte právo na následující:

◦ Právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají.

◦ Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“.

◦ Právo na přístup k osobním údajům; právem na přístup se rozumí oprávnění subjektu údajů získat na základě žádosti od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace o účelu zpracování, době zpracování atp.

◦ Právo na přenositelnost osobních údajů; podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste správci poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat předání těchto údajů jinému správci.

◦ Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u správce osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů.

◦ Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů; omezení zpracování představuje situaci, kdy jsou Vaše uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu; údaje, u kterých bylo přistoupeno k omezení zpracování, může správce zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

◦ Právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz v e-mailu, jehož prostřednictvím Vám byl zaslán newsletter nebo zasláním e-mailu na adresu info@ostravaexpat.eu. V případě odvolání Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před odvoláním.

◦ Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

◦ Právo vznést stížnost, v případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Stay informed

Newsletter

  By submitting the form, you agree with our privacy policy

  Check our Archives
  Close

  Due to Covid-19, consider your personal visit to our centre. Please contact us in advance to make an appointment or arrange a video call.