General Conditions of Use

 • Home
 • General Conditions of Use
General conditions of use of the OEC website or services

Telephone, e-mail, and personal provision of summary and targeted information (hereinafter referred to as information service) regarding residence, migration or other issues mentioned on the OEC website.

 • “We would like to emphasize that there is no legal claim to the information service. Information provided as part of the information service by telephone, e-mail, in person or published on the OEC website are not the statements of state administration bodies or other bodies authorized to make authoritative decisions. When using our services, keep in mind that the service provided does not serve as a basis for official communication with state administration authorities and cannot be used to submit a request, complaint, announcement of a change or to request the communication of sensitive information.
 • This information service is based only on the information provided by you and is not intended to provide statements or consultancy on a specific matter. As part of the information service, we do not provide interpretation of legal provisions or legal advice or other legal services. If your question concerns complex legal matters or requires complex solutions and assistance, we recommend contacting an entity specialized in providing advice, such as the Center for the Support of the Integration of Foreigners, law firms, etc.
 • It is important to note that the opinion expressed by the OEC is based on information provided by the questioners themselves and is purely informative. We do not examine or verify the veracity of the information provided. The legal regulation and its application by the relevant state administration body always remains the binding basis.”

 

Obecné podmínky užívání webu či služeb OEC

Telefonické, e-mailové a osobní poskytování souhrnných a zacílených informací (dále jen informační servis) týkající se pobytové, migrační či jiné problematiky zmíněné na webových stránkách OEC.

 • Chtěli bychom zdůraznit, že na informační servis není právní nárok. Informace poskytované v rámci Informačního servisu telefonicky, e-mailem, osobně či zveřejněné na webových stránkách OEC nejsou stanovisky orgánů státní správy či jiných orgánů oprávněných autoritativně rozhodovat. Při využití našich služeb mějte na paměti, že poskytovaný servis neslouží jako podklad pro oficiální komunikaci s orgány státní správy a nemůže být použit k podání žádosti, stížnosti, ohlášení změny nebo k žádosti o sdělení citlivých informací.
 • Tento informační servis vychází pouze z informací poskytnutých vámi a nemá za cíl poskytovat stanoviska, nebo poradenství v konkrétní věci. V rámci informačního servisu neposkytujeme výklad právních norem ani právní rady či jiné právní služby. Pokud se váš dotaz týká složitých právních záležitostí nebo vyžaduje komplexní řešení a asistenci, doporučujeme kontaktovat subjekt specializovaný na poskytování poradenství, například Centra na podporu integrace cizinců, advokátní kanceláře a podobně.
 • Je důležité si uvědomit, že stanovisko vyjádřené OEC je založeno na informacích poskytnutých samotnými dotazujícími a má čistě informační charakter. Pravdivost poskytnutých informací nezkoumáme a neprovádíme ověřování. Závazným podkladem vždy zůstává zákonná úprava a její aplikace příslušným orgánem státní správy.“

Stay informed

Newsletter

  By submitting the form, you agree with our privacy policy

  Check our Archives